Metodika IOMC

Tato webová stránka a prezentované postupy vznikly v rámci projektu VI20172019073 „Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování“, podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v letech 2017-2019. Webová stránka slouží pro snazší vyplňování formulářů, ale doporučujeme nastudovat metodiky, které poskytnou ucelený rámec a hlavně návod, jak postupovat. Bez toho nemůžeme zaručit, že výsledky budou odpovídat skutečné stavu ve vašem objektu nebo na vaší akci.

Naší ambicí je pomoci bezpečnostním odborníkům, ale také laikům více se v dané problematice orientovat.  Výstupem jsou dvě metodiky: Identifikace a ohroženost měkkých cílů (IOMC) a Ochrana měkkých cílů (MOMeC). Uvedené metodiky poskytují návod, jak si sám stanovit, zda je můj objekt nebo pořádaná akce v kategorii měkký cíl s vyšší nebo nižší atraktivitou, jak je ohrožen a jak stanovit vhodná bezpečnostní opatření.

První metodika IOMC se zaměřuje na identifikaci měkkých cílů a na stanovení ohroženosti. Vychází z metodiky „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“, kterou vydalo CTHH MVČR. Tuto metodiku jsme dále rozpracovali a propojili s databází teroristických a jiných násilných útoků. Tuto databázi zpracováváme na základě aktuálních útoků, proto pracujeme s nejnovějšími daty. Metodiky budou každý rok aktualizovány tak, aby reflektovaly současné trendy v útocích.

Ø  Metodika Identifikace a ohroženosti měkkých cílů 

o   Identifikace měkkého cíle (A)

o   Zkrácená analýza ohroženosti (B)

o    Analýza ohroženosti (C)

Identifikace měkkého cíle (A)

Cílem tohoto kroku je definovat, co je měkký cíl, na základě čehož jsou stanoveny dvě základní charakteristiky, které pomohou stanovit, zda chráněný objekt nebo akce spadá do měkkých cílů.

Definice:

„Veřejně frekventovaná místa, snadno napadnutelné objekty nebo místa nevojenského charakteru, která nejsou permanentně střežena ozbrojenými složkami nebo jiným způsobem, případně nejsou střežena vůbec. Takováto místa a objekty se vyznačují zejména stálou nebo dočasně vysokou koncentrací osob, symbolickým, kulturním či náboženským významem nebo tvoří významnou součást infrastruktury státu, jejíž narušení má negativní dopad na fungování systému a tím i na společnost.“ (Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu)

„Jako „měkké cíle“ se označují objekty, prostory nebo akce charakteristické shromažďováním většího počtu osob, absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům a nezařazením mezi objekty kritické infrastruktury a tvrdé cíle.“ (Definice měkkých cílů)

 

Z obou definic vyplývají tyto klíčové body:

  • Vysoká koncentrace osob
  • Nízká úroveň zabezpečení proti násilným útokům, nebo dokonce žádné zabezpečení

 

Určení atraktivity měkkého cíle

Obecně je možné popsat jako ukazatel, který nám udává, jak moc je daný objekt nebo akce pro útočníka lákavý. Tuto atraktivitu zvyšují zejména tyto faktory:

  • Vazba na židovskou, případně umírněně muslimskou symboliku
  • Vazba na symboliku Západní civilizace (vánoční trh, národní oslavy, obchodní promenády)
  • Mezinárodní návštěvnost cíle (turistická atrakce, koncert, sportovní akce)

 

Určení atraktivity měkkého cíle je rozdělujeme do tří základních skupin:

  • Atraktivita podle kategorie cíle
  • Hustota osob
  • Povědomost

Skupina Hustota osob pracuje s hypotézou, že čím více je na daném místě lidí, tím je oblast lákavější jako cíl útoku.

Hustota lidí má za cíl rozlišit koncentraci osob na daném prostoru. Je ovšem problematické určit, že 500 lidí je vysoká koncentrace, protože je nutné k tomu doplnit na jakém prostoru. 500 lidí na Václavském náměstí v Praze je rozdíl oproti 500 lidí v tělocvičně na základní škole. Proto jsme stanovili jako sledovaný faktor hustotu lidí. Nízká hustota je taková, kdy jsou v prostoru jednotlivci nebo malé skupiny osob ve větší vzdálenosti od sebe. Nedochází k narušování osobního prostoru osob a také nedochází k jejich kontaktu při pohybu.

Střední hustota lidí je taková, kdy jsou v prostoru větší skupiny osob, pohyb je ovlivněn přítomností ostatních (vyhýbání se, ustupování, obcházení atd.). Komfortní zóna osob je narušována krátkodobě, např. při pohybu v prostoru.

Velká hustota znamená, že lidé stojí nebo se pohybují jako jeden celek, ztrácí se pohyb individualit a většinou je dlouhodobě narušena osobní komfortní zóna jednotlivců. U tohoto faktoru je nutné pracovat se skutečností, že je proměnlivý v čase. U některých objektů, nebo akcí je hustota konstantní, ale u jiných je závislá na denní nebo noční době. U nich je potřeba s hustotou pracovat podle zvoleného časového intervalu. Může se tedy stát, že ve výsledku budou dvě nebo více určení atraktivity podle zvoleného časového intervalu.

Jako poslední bod, který ovlivňuje atraktivitu, je stanovena Povědomost. Jedná se o známost daného místa nebo akce, kdy se posuzuje, zda se jedná o obecně známou událost, nebo budovu. Může se jednat o místo, které je v povědomí široké veřejnosti jako běžná znalost, nebo má dané místo tak dobrý marketing a reklamu, že o něm široká veřejnost ví a zná ho. V tu chvíli je pro útočníka zajímavější.

Zkrácená analýza ohroženosti - ZAO (B)

Zkrácená analýza ohroženosti slouží zejména pro laiky. Využívá obecně známé pojmy a zaměřuje se na věci, které každý o svém objektu, nebo akci zná. Spoléháme na místní znalost majitele, zřizovatele nebo pořadatele, která je při určení ohroženosti klíčová.

Analýza ohroženosti - AO(C)

Analýza ohroženosti vychází z metodiky MVČR „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle”, kterou rozšiřuje a kombinuje s databází teroristických a jiných násilných útoků. Primárně je zaměřena na odborníky nebo osoby zabývající se bezpečností.